İHALE İLANI
 
Besni Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından ilan olunur.
 
            İlçemize bağlı Camuşçu Köyü, Kargalı Köyü, Eğerli Köyü Kocapirli Mezrası, Alişar Köyü, Sarıkaya Köyü Ahuri Mezrası, Yeniköy Köyü Zormağara Mezrasına kilitli parke taşı yapım işi ile Üçgöz Köyü köprü onarım işi Birlik İhale Yönetmenliğinin 18. maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
 
1. İdarenin     
            a) Birliğin Adı                        : Besni Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
b) Adresi                                : Besni Özel İdare Müdürlüğü Hizmet Binası Besni/Adıyaman
            c) Telefon – Faks Numarası   : 416 318 1015 – 318 1015
            d) Elektronik Posta Adresi    : ( varsa )
 
2. İhale konusu yapım işinin
a) İhalenin adı                        :İlçemize bağlı Camuşçu Köyü, Kargalı Köyü, Eğerli Köyü Kocapirli Mezrası, Alişar Köyü, Sarıkaya Köyü Ahuri Mezrası, Yeniköy Köyü Zormağara Mezrasına kilitli parke taşı yapım işi ile Üçgöz Köyü köprü onarım işi
b) Niteliği, Türü ve Miktarı    :6 (Altı) köye kilitli parke taşı yapım işi ile 1 (Bir) köyün köprü onarım işi.  
c) Yapılacağı Yer                   :Yukarıda adı geçen köyler.
            d) İşe Başlama Tarihi             :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) takvim günü içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
            e) İşin Süresi                          :İşe başlama tarihinden itibaren 50 takvim günüdür.
 
3. İhalenin
            a) Yapılacağı Yer                          : Besni Kaymakamlığı Toplantı Salonu
            b) Tarihi – Saati                             : 24/10/2017 Salı günü Saat:14.00
c) Son teklif verme tarihi ve saati : 24/10/2017 Salı günü Saat: 13.00         
                                            
4. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
            4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası,
            4.1.2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi ( Belgeler İhalenin yapıldığı yılı içerisinde alınacaktır.)
            4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi veya imza sirküsü.
            4.1.4. Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi.
            4.1.5. Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya tasdikli örneği.
4.1.6. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentleri aynı Yönetmenliğin 12. maddesinin 1 fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
            4.1.7. Şekli ve içeriği İdare Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.8. Şekli ve içeriği ihale dökümanındaki idari şartnamede belirlenen teklif mektubu (İç Zarfa konulacaktır. Ön yeterlilik değerlendirmesi sonucu belgeleri eksiksiz olan isteklilerin dış zarfları komisyon ve istekliler huzurunda açılacaktır. Dosyaları yeterlilik alamayan isteklilerin iç zarfları açılmadan kendilerine iade edilecektir.)
4.1.9. İhale şartnamesini satın aldığına dair belge, (Banka dekontu)
4.1.10. Geçici teminatı yatırdığına dair belge,
4.1.11. Vekaleten katılmalarda noter tasdikli vekaletname ve noter tasdikli imza beyannamesi,
            4.1.12. İsteklinin, son on yıl içinde yurt içinde kamu veya özel sektörde teklif edilen bedelin en az % 70 oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi vermesi zorunludur.
            4.1.13. Bu ihalede benzer iş olarak 11 Haziran 2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Gruplarında değerlendirilecek benzer işlere ait tebliğin A-V.GRUP: KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı) benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.1.14. Teknik Personel ve Araç Taahhütnamesi:
a) İsteklilerden aşağıda sayısı ve nitelikleri belirtilen personel ve araç taahhütnamesi istenmektedir. İsteklinin aşağıda belirtilen sayı ve nitelikte teknik personel ve araç ekipmanını iş mahallinde çalıştıracağına ilişkin taahhütnamelerini çizelge ile birlikte verilmesi zorunludur.
 
Taahhüt olarak istenen teknik personel listesi
ADET
Pozisyonu
MESLEKİ ÜNVANI
DENEYİMİ
(Asgari) yıl
1
Şantiye Şefi
İnşaat Mühendisi veya İnşaat Teknikeri   
5
 
b) İhale konusu yapım işi için asgari olarak aşağıda belirtilen ekipmanın temin edilmesi gerekmektedir.
 
SIRA NO:
MAKİNE, EKİPMAN CİNSİ
MİNİMUM ADET
1
Greyder
1
2
Silindir
1
3
Sulama Tankeri
1
4
Damperli Kamyon
2
5
Forklift
1
6
Ekskavatör
1
7
Küçük Silindir (Parke taşı için)
1
8
Kompaktör (Parke taşı için)
1
 
Yukarıda yazılı araçların kendi malı veya kiralayacağına dair, araç taahhütnamesi verecektir..
5.Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat Mühendisliği diploması iş deneyim belgesine denk sayılacaktır.
6. İhale dokümanı Besni Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinde görülebilir ve 100.00.-TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7. Teklifler son teklif verme tarihi ve saatine kadar Besni Köylere Hizmet Götürme Birliğine teslim edilecektir.
8. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9. İstekliler tekliflerinin, birim fiyat bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye birim fiyat bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.
10. Verilen tekliflerden geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim günü olmalıdır.
11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
12. İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
            13. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.                           
 
Besni Köylere Hizmet Götürme Birliği 4734 Sayılı Kamu İhale Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Ancak 4734 sayılı kanunun yasaklar hükmü Birliğimiz için geçerlidir. İhale ile ilgili detaylı bilgi Adıyaman Valiliği Resmi İnternet Sitesi (www.adıyaman.gov.tr), Besni Kaymakamlığı Resmi İnternet Sitesi (www.besni.gov.tr) adresinde görülebilir. Besni Kaymakamlığının 416 3181015 No’lu telefonundan bilgi alınabilir. Bu ilanda yer almayan konularda İdari ve Teknik Şartname hükümleri geçerlidir.
 
            İlanen Duyurulur. 17/10/2017
 
 
Ahmet GENCER
Kaymakam
Birlik Başkanı